వీడియో

ఉత్పత్తి వీడియో

Inbertec నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ హెడ్‌సెట్ UB815 సిరీస్

Inbertec నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ హెడ్‌సెట్ UB805 సిరీస్

Inbertec కాల్ సెంటర్ హెడ్‌సెట్ UB800 సిరీస్

Inbertec కాల్ సెంటర్ హెడ్‌సెట్ UB810 సిరీస్

Inbertec నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ కాంటాక్ట్ హెడ్‌సెట్ UB200 సిరీస్

Inbertec నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ కాంటాక్ట్ హెడ్‌సెట్ UB210 సిరీస్